12. The cooperative partner.

12. The cooperative partner.

Wanke real estate, Wanda Group, Chow Tai Fook, Green land, Green Town, Chimelong, Tongfang PC.